tirsdag 8. desember 2015
Dundrende nederlag for den bolivarianske regjeringen

Den bolivarianske prosessen, satt i gang av Hugo Chávez i 1998, har gått på sitt første nederlag. For partiet PSUV er det et dundrende nederlag.

Vi venter fremdeles på de endelige resultatene fra søndagens valg av ny nasjonalforsamling i Venezuela. To av mandatene er fortsatt ikke tildelt, men MUD (opposisjonen) har foreløpig vunnet 110 av totalt 167 mandater. Med 111 mandater vil MUD få kvalifisert flertall i forsamlingen. Dette vil gjøre dem i stand til å utnevne høyesterettsdommere, endre grunnloven og sette i gang en tilbakekallelsesreferendum for å avsette presidenten. Dette skjer få uker etter den nyliberale høyrekandidaten Mauricio Macri vant presidentvalget i Argentina og annonserte at han skulle prioritere arbeidet for å isolere Venezuela og stenger landet ut av handelssamarbeidet Mercosur.

Høyredreining har fått mange til å spørre om Latin Amerika er på vei inn i et paradigmeskift, «El Fin del Ciclo Progresista, slutten på det progressive tiåret. Etter tiår med venstre- og sentrumsdominans i regionen og alternative fordelings- og integreringsprosesser, har to økonomiske tungvektere i regionen tatt en markant sving til høyre. Latin-Amerika kan gå inn i en periode der den nyliberale ideologien etablerer seg på nytt. Den sosiale og økonomiske politikken til de venstresentrumsorienterte endringsregimene kan reverseres. Alarmklokkene burde ringe hos politiske ledere i disse venstreregjeringer.
 
Fra toppen til bunnen
Hvordan kan vi forklare nederlaget til Hugo Chávez’ arvtakere Nicolas Maduro? Hvordan kan en prosess som blant annet har ført til markant fattigdomsreduksjon, utryddet analfabetisme, etablert universal og gratis helse og utdanning, og gitt 2,6 millioner studenter gratis universitetsutdanning, miste støtten fra akkurat de menneskene den har hjulpet?  

Vi kan selvfølgelige vise til USAs kontinuerlig intervensjonspolitikken og de økonomiske, politiske, diplomatiske og mediastyrte destabiliseringsstrategiene. Vi kan skylde på en dypt udemokratisk opposisjon som konstant saboterer og undergraver landets økonomi, oppfordrer til voldelige opptøyer og til og med statskupp. Vi kan også peke til den internasjonale økonomiske krisen og stupende oljepriser som har rammet Venezuela hardt de siste årene. Men dette gir oss ikke svaret på hvordan en middelmådig opposisjon, uten et alternativt program eller politisk agenda utover hat og hevn mot alle Chavistas, var i stand til å oppnå slike resultater. Vi er nødt til å se nærmere på Maduro-regjeringens egne feil, og svakheter og mangler i gjennomføringen av den bolivarianske prosessen.

Chávez alternativ
Hugo Chávez kom til makta med enorm folkelig støtte grunnet en politisk plattform for reelle endringer og et løfte om et alternativ til den nyliberale økonomiske modellen som hadde herjet landet i over ti år. Med utgangspunkt i en ny progressiv, antiimperialistisk og sosialt rettferdig grunnlov begynte alternativet å ta form etter det feilslått kuppforsøk i 2002. I løpet av få år hadde det utviklet seg til det Chávez kalte «sosialisme for det 21 århundre». De viktigste komponenter nasjonalt var omfordelingspolitikk der overskuddet fra oljeinntektene skulle brukes til å bekjempe fattigdom, bygge en bærekraftig velferdsstat, bygge opp en nasjonal industri og landbruk for å gjøre Venezuela mindre avhengig av olje, og utvikling av et deltagende demokratiske system basert på selvstyrte lokalsamfunn, kalt consejos comunales. Internasjonalt dreide det seg om uavhengighet, antiimperialisme, og økonomisk, politisk og kulturell regional integrering.
Trass stor fremgang i den internasjonale og regionale sfæren, med innføringen av den kontinentale frihandelsavtalen ALCA/FTAA ble hindret, regionale samarbeid som ALBA, Unasur, Celac og Telesur ble opprettet, og en regional utviklingsbank, Banco del Sur, forsøkt etablert, var det ikke mulig å oppnå de nasjonale målsetningene.

Boliburguesía
Hovedproblemet var verken opposisjonens sabotasje eller USAs intervensjonspolitikken, men en stadig byråkratisering av prosessen, opportunismen og galopperende korrupsjon. Interessene til det som ble kalt boliburguesía, det bolivarianske borgerskapet, hindret utvikling av deltagende demokratiske organer. Kommunene ble sett på som en konkurrerende trussel til deres maktbase. Mens Chávez med jevne mellomrom klarte å korrigere og tvinge fram endringer, hadde Maduro verken autoritet eller lojalitet fra makteliten innenfor sitt eget parti, PSUV, til å videreføre prosessen. Oljeavhengighet ble aldri realisert og økonomien ble stadig mer, og ikke mindre, avhengig av oljeinntekten. Industrialiseringsprosess og matvareproduksjon måtte vike for økende import av basisvarene som ga åpning for korrupsjon og valutaspekulasjon. Elendig økonomisk styring forverret effekten av opposisjonens økonomisk sabotasje og den dyptgående internasjonale økonomisk krisen. Folket måtte bære byrden av fallende levestandarder, varemangel og hyperinflasjon.
Her stoppet prosessen opp. Levestandarden, kjøpekraften og forventningene til folk flest vokste. Uten sosial og politisk bevissthet, og reelle deltagende demokratiske organer som myndiggjorde folk, hadde et avhengig forbrukssamfunn som var sårbare for opposisjonens løfter om bedre økonomisk styring blitt skapt.

En prosess av selvkritikk
Prosesser, som er eksperimenter basert på prøving og feiling, er nødt for å ha framdrift, og de politiske aktørene må kunne være i stand til å lære av feil og korrigerer politikken. Dette var en av Chávez store kvaliteter, og mens han levde hadde grasrota en mektig alliert helt på topp i det politiske hierarki. I dag er det ingen garanti for at den politiske eliten i PSUV vil lære av feilene.
Hvis venstreregjeringer ikke begynner en prosess av selvkritikk, og prøver å korrigere feilene, risikerer hele prosjektet til de progressive endringsregimene å gå i oppløsning. Dette kan føre regionen ut i en langvarig autoritær, udemokratisk og nyliberal epoke. En epoke der makteliten, multinasjonale selskaper og USA forsøker å reversere de siste tiårs fordeling- og integreringspolitikk.

Kontraoffensiven er i full gang og det er lite sannsynlig at en byråkratisert, opportunistisk partielite er i stand til å motarbeide den. Til dette trengs andre, mer bevisste og kampvillige aktører; politisk og folkelige bevegelser, samkjørt og integrert på tvers av grensene, med felles mål om reelle sosiale, økonomiske og politiske endring.

Kontraoffensiven kan ikke lykkes med å føre situasjon tilbake til det den var før disse endringsprosessene ble satt i gang. Dagens folkebevegelser er bedre organisert, mer bevisste betydning av den nyliberale modellen, mer selvbevisste og i bedre stand til å konfrontere makteliten. Dette er noe som også kan føre til en mer brutal reaksjon fra makteliten. De progressive aktørene i politiske og folkebevegelser kommer til å bli motarbeidet av både deres egne, opportunister i PSUV ledelsen og korrupte byråkrater, og av en forsterket opposisjon med utvidet politisk påvirkningsmakt med flertall i nasjonalforsamling og blod på tennene. Dette har skjedd før. Vi har eksempler fra FSLN-eliten i Nicaragua som var mer opptatt av å sikre seg økonomisk fordeler når de tapte presidentvalget i 1990 (La Piñata) enn å lære av feilene, alliere seg med grasrota og fører kampen videre. Noe som har gjennomsyret Nicaraguas politikk helt fram til i dag.

Nå må internasjonal solidaritet være forberedt på å handle og yte raskt og effektivt for å støtte opp om krefter på grasrota som ønsker at ideene bak den bolivarianske prosessen fortsetter.
Dave Watson

lørdag 30. mai 2015

OFF-menneskerettighetsforum for hvem?

 
En diskusjon rundt Oslo Freedom Forum handler om hvordan og hvem Norge og norske organisasjoner bidrar til å legitimere og fremme som menneskerettighetsaktører.
Human Rights Foundation og Oslo Freedom Forum går hånd i hånd, stiftelse er initiativtaker til forumet.

HRFS VERDIGRUNNLAG
 Fra Human Rights Foundation (HRF) sine egne dokumenter kan vi lese følgende: “The Foundations purpose is to unite people, regardless of their political, cultural and ideological orientations – in their common cause of defending human rights and promoting liberal democracy in the Americas”.
Praksisen til HRF står imidlertid i kontrast til deres egen formålsparagraf, der de altså fremstiller seg som politiske nøytrale, med et fokus på hele Amerika. Dersom man søker opp pressemeldinger om Latin-Amerika på deres hjemmeside, er det enkelt og se hvilke land som stadig dukker opp (Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia), og kritikken mot landene er gjennomgående lik for alle.
HRF ble grunnlagt med støtte fra den konservative finansmannen Charles Hoeflich, som var med i støttekommitteen for Ronald Reagan, ansvarlig for mye av de verste forbrytelsene mot menneskerettigheter i Sentral-Amerikas nyere historie. Ifølge Tor Halvorsen Mendoza tok ikke HRF vanskelige beslutninger uten å konsultere Hoefich.
Stiftelsen var i utgangspunktet en liten og til dels ukjent USA-basert aktør med et kontroversielt virke i Latin Amerika. De bestod av en liten gruppe mennesker med en klar politisk agenda.
Organisasjonen er kritisert for å underminere FN og FNs definisjon av menneskerettigheter. Flere innledere er kritisert for grove menneskerettighetsbrudd og flere har brukt konferansen til å framføre budskap som er problematiske i en menneskerettighetskontekst.

HRF SNEVRE POLITISKE AGENDA
I Latin Amerika retter Human Rights Foundation fokuset utelukkende mot et fåtall utvalgte land, samtidig som de utelater flere land med alvorlige menneskerettighetssituasjoner. Ut fra de landene og sakene de tar opp, nettverkene de opererer i og de gjestene som blir invitert til OFF er det ingen tvil om hvor de står i Latin-Amerikas politiske landskap.
Det kan stilles spørsmålstegn ved hvorvidt flere av de inviterte i det hele tatt kan presenteres som menneskerettighetsforkjempere. Videre har HRF i stor grad rettet en ensidig kritikk og anklager mot venstreorienterte regjeringer, basert på unyanserte eller feilaktige historier. Deltakerne det gjelder blir likevel presentert av HRF som frihetshelter og menneskerettighetshelter.
Siden OFF ble organisert første gang har forumet unnlatt å ta opp, for eksempel menneskerettighetssituasjonen i Guatemala, Colombia, Honduras (eller Mexico), militarisering i de nevnte landene, særlig knyttet til urfolkssamfunn og utvinningsindustri, situasjonen for urfolk i Latin-Amerika generelt, fagforeningsaktivister og andre sivilsamfunnsaktører for å nevne noen.
Med en så tydelig politisk agenda er det problematisk at HRF og OFF blir behandlet som politisk nøytrale aktører. At menneskerettighetsaktører kan ha en politisk agenda er naturlig, men det er derimot ikke like naturlig at representanter for en og samme politiske agenda får sette preg på en konferanse som, jfr. forumlederen selv, skal være politisk nøytral.
Man kan være uenige i politikken til myndighetene i et land. Vi mener imidlertid det er problematisk og useriøst å gå så langt som å kalle landene eller deres presidenter for diktatorer. Spesielt ille blir det når alle land har valg på sine folkevalgte, flere har fått bekreftet sin støtte i befolkningen opptil flere ganger.
Les pamfletten "Med menneskerettar som forkleding" for mer informasjon om OFFs latinamerikanske gjester.

HALVORSENS UTTALELSER I MEDIA
Forumslederen har kommet med en rekke medieuttalelser med bekymringsverdige standpunkt i viktige menneskerettighetssaker.
  • mot fredsforhandlingene i Colombia («fredsforhandlingene i Colombia er en farse»). Her argumenterer han blant annet for at FARC ikke er en verdig dialogpartner i forhandlingene.
  • HRF, Halvorssen og OFF overser grove Menneskerettighetsbrudd i latinamerikanske land med myndigheter som står HRF politisk nær. Halvorsen har blant annet uttalt at han foreløpig ikke har noen plan om å følge spesielt med på Guatemala i og med at det først vil skje når HRF oppfatter at det foregår brudd på ytringsfriheten. For oss som kjenner Guatemala er dette et høyst problematisk utsagn, bl.a. med tanke på den omfattende og strukturelle kriminaliseringen av sosial protest som foregår.
  • Halvorsen har beskyldt Norge for å finansiere Hamas
  • Halvorssen har skrevet at rasisme ikke er et problem i Venezuela. Anerkjente forskere og statistikk om ulikhet i landet viser at rasisme er et utbredd problem i Venezuela
  • Halvorssen har skrevet at han er i mot vår tradisjon i Norge med åpenhet hva gjelder inntekt og skatt, og håper praksisen tar slutt.
  • sympatisert med klimaskeptikere og liberal våpenpolitikk.
  • Det kan også nevnes at Halvorsen har trakassert og opptrådt truende mot norske forskere og journalister som kritiserer han, OFF og HRF. Dette er en utvikling ingen ønsker seg i Norge og som norske organisasjoner ikke bør akseptere.
TVILSOMME METODER
Saker og relevant informasjon blir presentert på selektivt, unyansert eller feilaktig vis, for å sverte visse land og endringsprosesser. Samtidig blir det tiet om andre saker, som ikke vies oppmerksomhet i det hele tatt.
HRF har ikke presentert deltakerne med det fulle bildet og har fremstilt disse misvisende, og med mangelfull informasjon ovenfor publikum
Andre aktiviteter viser også bruk av tvilsomme metoder. For eksempel, i 2013 organiserte OFF en avstemming om «Årets diktator ». Aktiviteten ble presentert til internasjonale media av OFF som et initiativ av studentparlamentet ved UiO. Studentparlamentet visste imidlertid ikke noe om dette arrangementet, og hadde aldri blitt spurt om å delta. Det viser seg at dette var initiativet til en enkelt forsker og en håndfull av hennes studenter.
Halvorssen har senere skrevet at Universitet i Oslo støtter OFF og HRF, noe som ikke stemmer. UiO har aldri støttet organisasjonen eller forumet.
OFF, HRF og Halvorssen presenterer media og presse i Latin Amerika som om de kan sammenlignes med norske media. Det er bredt dokumentert at konsentrerte eierskap av media i Latin Amerika er et problem for pressefrihet og for demokratiet. Dette problemet har vært gjenstand for forskning og debatt i mange latinamerikanske land og det finnes mange bøker og vitenskapelig artikler om tema. Så sent som i 2013 var dette et tema som ble inkludert i den største nordiske forskningskonferansen på Latin Amerika (NOLAN). HRF har tydelige forbindelser med noen av de større mediehusene i Ecuador og Venezuela, igjen med tydelig politiske agendaer.

DOBBELTSPILL: TVILSOMME GJESTER, UDEMOKRATISKE BEVEGELSER OG NETTVERKSBYGNING
OFF har blitt kritisert for å fremstille tvilsomme gjester fra Latin Amerika som menneskerettighetsforkjempere og frihetshelter, uten å gi fullstendig informasjon om disse, og uten å være åpen om tilknytning til udemokratiske bevegelser i Latin Amerika. Slik er OFF med på å legitimere disse som menneskerettighetsaktører. Ved å delta på et stort arrangement i fredprisbyen Oslo og med viktige menneskerettighetsaktører involvert, får disse deltakerne økt legitimitet i Latin Amerika og ellers i verden. Samtidig bidrar deres tilstedeværelse til å delegitimere de virkelige menneskerettighetsforkjemperne fra andre land, som deltar på forumet.
Kandidatene HRF har presentert på OFF er ikke tilfeldig utvalgt, de kommer fra det samme nettverket. Dette nettverket går utover talerne, og inkluderer også gjestene på forumet som kommer til Norge uten å bli annonsert og med det formål å drive nettverksarbeid opp mot forumets deltakere og norske myndigheter. OFF legitimerer med dette tvilsomme aktører. Dette går langt ut over forskjeller i ideologi og politiske standpunkt, dette handler om uærlige og tvilsomme metoder.

FINANSIERINGSKILDER
Frem til 2010 var det ikke åpenhet om hvor Human Rights Foundation fikk midlene sine fra, og få visste noe om deres virke. Nylig har de lagt ut en liste over givere på hjemmesiden sin. Det er en liste med mange enkeltnavn og uten ytterligere informasjon, samt noen organisasjoner, deriblant de norske. Listen ble sist oppdatert i 2011. Organisasjonens siste årsrapport er også fra 2011. HRF sier imidlertid at de ikke kan liste alle donorer, da det er mange donorer som ønsker å forbli anonyme.
En tysk journalist har avslørt at organisasjoner som Sarah Scaife Foundation, The Lynde and Harry Bradley Foundation and Donor Capital fund er blant donorene til HRF. Journalisten skriver at «These groups have variously been major donors to the Islamophobic film Obsession, Daniel Pipes’ Middle East Forum, Frank Gaffney’s Center for Security Policy and the David Horowitz Freedom Center which sponsors Robert Spencer. All of these figures and groups were named in the Center of American Progress’s 2011 report “Fear, Inc.” as being key players in “the Islamophobia network in America.”
Ønsker vi en slik aktør i Norge med så mye definisjonsmakt og handlingsrom?
Marianne Gulli
Styreleder i LAG

fredag 29. mai 2015

Innlegg i Ny Tid i forbindelse med Oslo Freedom ForumMenneskerettigheter som et ideologisk redskap


Thor Halvorssen jr. fortsetter sitt ideologiske korstog mot de progressive endringsregimene i Latin-Amerika – finansiert med norske skattebetaleres penger.
Oslo Freedom Forum (OFF) går av stabelen 25. mai. Som tidligere ser vi at det godt gjemt blant en del genuine menneskerettighetsforkjempere dukker opp noen tvilsomme, politisk motiverte aktører. OFF har ved tidligere anledninger brukt norske skattebetaleres penger til å presentere både kuppmakere og aktive støttespillere til kuppregimer i Latin-Amerika som om de var frihetsforkjempere. Organisasjonen som står bak OFF, Human Rights Foundation (HRF), har hatt flere aktive medlemmer med tilknyting til ekstreme miljøer i Latin-Amerika, som har vært delaktige i kupp og kuppforsøk i henholdsvis Honduras og Bolivia. Representanter for organisasjonen har blant annet oppfordret til vold for å styrte Venezuelas lovlig valgte regjering. Det har også blitt hevdet at HRF har en del tvilsom finansiering de holder hemmelig – deriblant høyrevridde, islamfiendtlige organisasjoner samt organisasjoner med tilknytning til USAs etterretningsorganisasjon CIA.1
I et kynisk forsøk på å utnytte sympatien med ofrene etter terrorangrepet på Charlie Hebdo i Paris tidligere i år, har Thor Halvorssen i år invitert den venezuelanske karikaturtegneren Rayma Suprani til OFF. Under tittelen «Living in Truth» presenterer de Suprani som en politisk karikaturtegner forfulgt av regjeringen, sensurert og oppsagt som følge av hennes kritikk av regjeringen i Venezuela.
Living on lies. Men heller enn å være en systemkritiker eller menneskerettighetsforkjemper, er Rayma Suprani en ideologisk motivert politisk aktivist: en aktiv medspiller i høyreopposisjonens udemokratiske forsøk på regimeskifte.

Supramis karikaturtegninger er ofte preget av rasistiske holdninger.
Suprami ble oppsagt fordi hun konstant utfordret avisens administrasjon, drev personlig angrep på ledelsen og foretok respektløse handlinger mot sine overordnede. Selv valgte hun å fremstille seg som en martyr som sensureres av myndighetene. Realiteten er at tegningene hennes aldri har blitt sensurert. Hun påstår at regjeringen står bak eierskiftet i avisen hun fikk sparken fra. Men det er ingen tegn på at de nye eierne (et spansk investeringsselskap) har endret avisens antiregjeringsposisjon. Ingen andre av de åpent regjeringsfiendtlige redaktørene og journalistene har blitt oppsagt, og avisen trykker fremdeles regjeringskritiske artikler og kommentarer.
Supramis karikaturtegninger er ofte preget av rasistiske holdninger – som når hun fremstiller fattige regjeringstilhengere som aper eller hunder. Andre kunstnere har stilt spørsmål ved hvorvidt hun egentlig kan betraktes som en satirisk karikaturtegner, siden tegningene er preget av overdreven politisk propaganda mot regjeringen. Suprani har blitt beskrevet av tidligere arbeidskolleger som innbilsk og nedlatende, og det sies at de radikale og aggressive holdningene portrettert i hennes tegninger, gjenspeiler hennes syn på livet. Hennes arbeid er i virkeligheten en trist refleksjon av standarden i Venezuelas opposisjonsjournalistikk. I likhet med Oslo Freedom Forum lever Rayma Suprani på løgner og billig propaganda.
Det virker som om Oslo Freedom Forum ønsker å utnytte sympatien etter terrorangrepet mot Charlie Hebdo på et kynisk og manipulerende vis, for å fôre sin ideologiske krigføring mot Latin-Amerikas progressive venstreregimer. Det er derfor ufattelig at pålitelige norske organisasjoner som Amnesty Norge, Fritt Ord, Nobel Fredssenter og Plan Norge fremdeles støtter og deltar i Thor Halvorssens flaggskip. De bidrar til å legitimere den manipulerende, ideologiske misbruken av menneskerettigheter samt Halvorssens skjulte politiske formål. På toppen av det hele er det skandaløst at utenriksminister Børge Brende gir forumet en offentlig godkjenning, i og med sin deltagelse som åpningstaler.
1http://electronicintifada.net/content/oslo-freedom-forum-founders-ties-
islamophobes-who-inspired-mass-killer-
anders-breivik/12451
Se også tekst om Aleksander Boyd (ved Human Rights Foundations London-kontor 2008–2009) på http://www.theguardian.com/commentisfree/2007/sep/01/
friendsinlowplaces

Watson er styremedlem i Latinamerikagruppen (LAG) i Bergen. dwatson@online.no.

torsdag 26. mars 2015

Underskriftskampanje for Venezuela

Følg denne lenken for å skrive under:

Retiro inmediato de la Orden Ejecutiva en contra de Venezuela 
21,047
Supporters
OBAMA, VENEZUELA NO ES UNA AMENAZA 
         Nosotros, amantes de la paz, hacemos un llamado al gobierno de EEUU para que asuma sus obligaciones internacionales en cuanto al respeto a la autodeterminación de los pueblos y el derecho de los mismos a decidir libremente su camino.
         El día 9 de marzo fuimos sorprendidos con la Orden Ejecutiva dictada por el presidente Obama a través de la cual se “declara una emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria para  la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos representada por la situación en Venezuela.”
         Sorprende aún más que esta declaración se haga 2 días después de que la Unión de Naciones del Sur, órgano de integración regional, estuviera en Venezuela y se reuniera con todos los poderes públicos de ese país y con varios representantes de los diversos partidos que componen la oposición venezolana, y que significó un espaldarazo a la democracia de Venezuela y a las elecciones parlamentarias previstas para finales del año.
         Destacamos, además, que la presencia del Secretario General de la UNASUR y de los Cancilleres de Ecuador, Colombia, Brasil y Uruguay, se produce por iniciativa del propio Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, quien desde comienzos del año ha pedido la participación de este organismo para que facilite un diálogo con el gobierno de EEUU.
         Ni las sanciones, ni los bloqueos, ni las agresiones armadas son los caminos para un diálogo verdadero. La historia ha demostrado, como lo admitiera el gobierno de Obama el pasado 17 de diciembre en relación con Cuba, que esas son políticas ineficientes que sólo causan daños a los pueblos.
         Nosotros, amantes de la PAZ y acérrimos enemigos de la GUERRA, nos oponemos a estas acciones y hacemos un llamado a que el Presidente Barack Obama retire la Orden Ejecutiva contra Venezuela y normalice las relaciones diplomáticas con el gobierno legítimamente electo del Presidente Nicolás Maduro, con base en el respeto mutuo y el principio de no injerencia en los asuntos internos de los países.
_____________
OBAMA, VENEZUELA IS NOT A THREAT
Venezuela, a peace-loving nation, calls on the U.S. government to fulfill its international obligations regarding the respect for a country’s self-determination and the right of its people to freely choose their own path.
On March 9, we were surprised by the Executive Order issued by President Obama in which he declares "a national emergency with respect to the unusual and extraordinary threat to the national security and foreign policy of the United States represented by the situation in Venezuela."
Even more surprising is the fact that this statement was made two days after a delegation from the Union of South American Nations (UNASUR), a regional integration body, visited Venezuela and met with the Venezuelan authorities as well as several representatives from the various parties that comprise the Venezuelan opposition. UNASUR showed great support for democracy in Venezuela and for the parliamentary elections scheduled for later this year.
It is important to highlight that the visit of the Secretary General of UNASUR and the Foreign Ministers of Ecuador, Colombia, Brazil and Uruguay, took place at the invitation of the President of the Bolivarian Republic of Venezuela, who earlier this year requested the participation of this body to facilitate a dialogue with the US government.
Sanctions, blockades and armed aggressions are no substitute for genuine dialogue. History has shown, as the Obama administration admitted last December 17 with regard to Cuba, that these are ineffective measures that succeed only in causing harm to innocent people.
Venezuela, a peace-loving and anti-war nation, rejects these actions and calls on President Barack Obama to repeal the Executive Order against Venezuela and normalize diplomatic relations with the legitimately elected government of President Nicolás Maduro and reaffirm the principles of mutual respect and non-interference in the internal affairs of countries.
Letter to
Presidente de EE.UU. Barack Obama
Retiro inmediato de la Orden Ejecutiva en contra de Venezuela

mandag 20. oktober 2014

Oslo Freedom Forum – frihet for hvem?


Hvis jeg fortalte deg at Norge inviterer tidligere kuppmakere til Oslo for å glorifisere dem som forkjempere for frihet og menneskerettigheter, ville du trolig hevet øyenbrynet og spurt «Seriøst?». Det tragiske er at Oslo Freedom Forum er en arena der akkurat dette skjer.

 
Thor Halvorssen Mendoza, en kontroversiell sønn av Venezuelas elite, fyrte av forumets første startskudd i 2009. Med høye ambisjoner og store lovord klarte Halvorssen å sanke viktige forbundsfeller i det norske samfunnet. Slik går historien om hvordan Oslo ble vert for det som er i ferd med å bli en av verdens største menneskerettighetskonferanser, Oslo Freedom Forum (OFF). En tittel som i liten grad tilslører forumets underliggende formål. For med norske myndigheters velsignelse og nobelprishovedstaden Oslo til disposisjon, har Halvorssen skaffet seg en god kulisse for sitt politiske prosjekt. Et prosjekt som handler litt om frihet og menneskerettigheter, men mest om andre ting.

20. oktober åpner Oslo Freedom Forum dørene for sjette gang. I døra står forumets primus motor Thor Halvorssen, med Human Rights Foundation (HRF) og Civita like i ryggen, og tar imot frihetsforkjempere og menneskerettighetsaktivister fra hele verden. Arrangørene har invitert titalls av det de omtaler som verdens mest innflytelsesrike dissidenter, innovatører, journalister, filantroper og politikere. Sammen skal de gjennom tre intensive dager dele historier, utveksle ideer og sette fokus på hva angår frihet og menneskerettigheter her i Oslo.

Mottakelsen av arrangementet har siden dets oppstart i 2009 vært gjenstand for en snodig blanding av hyllest og kritikk. Med dette sikter jeg ikke til Klassekampens harde linje mot, eller den høyreorienterte tankesmien Civita sin ubønnhørlige støtte til forumet. Jeg tenker heller på de aktører som tar OFF inn under sine vinger, enten som økonomiske eller symbolske støttespillere, og samtidig stiller en rekke bekymringer rundt forumets utforming og innhold. Jeg kan for øvrig legge til at min hensikt verken er å angripe Halvorssen eller Oslo Freedom Forum sin rett til å arbeide ut fra egne politiske visjoner. Spørsmålet er snarere hvorvidt det er kledelig at norske aktører gir sin legitimitet til dette arrangementet.

Enkeltmannsforetaket Human Rights Foundation. Født inn i en av Venezuelas tyngste eliteslekter på morssiden, tilhører Thor Halvorssen et privilegert sjikt blant landets ypperste økonomiske og politiske elite. Faren, Thor Halvorssen Hellum, jobbet ifølge Associated Press for USAs etterretningsorganisasjon CIA på 80-tallet og senere som spesialrådgiver i narkotikaetterforskning for Venezuelas daværende president Carlos Andrés Pérez. Arrestert og anklaget for terrorisme i 1993, brakte han familien i eksil i Miami. Halvorssen Jr. har følgelig bodd mesteparten av sitt liv i USA.
HRFs politiske tilhørighet har ført til en selektiv og ufullstendig fremstilling av saker vedrørende Latin-Amerika

Thor Halvorssen var stor motstander av avdøde Hugo Chávez. Foto: Bernardo Londoy / Flickr Creative Commons
Thor Halvorssen var stor motstander av avdøde Hugo Chávez. Foto: Bernardo Londoy / Flickr Creative Commons
I 2005 startet han Human Rights Foundation, med den hensikt å dokumentere enkelthendelser av menneskerettighetsbrudd i Latin-Amerika. Halvorssen har siden virket som administrerende direktør for organisasjonen. Denne New York-baserte NGOen har blitt sterkt kritisert for å ha en tydelig politisk agenda og nær tilknytning til høyreorienterte organisasjoner i USA. Disse befinner seg ofte langt til høyre for den norske politiske aksen. HRFs politiske tilhørighet har ført til en selektiv og ufullstendig fremstilling av saker vedrørende Latin-Amerika, ettersom saker blir fremstilt i klart lys av politiske særinteresser. Et eksempel på dette er vårens opptøyer i Venezuela, der HRF urettmessig har anklaget regjeringen for å stå bak alle menneskerettighetsbruddene som har skjedd under konflikten. Som hovedarrangør av OFF forlenges denne politiserte orienteringen på den norske arenaen.

Naive norske støttespillere. Civita har vært en sentral støttespiller for arrangementet, og Kristin Clemet satt tidligere som forumets norske styreleder. I tillegg mottar forumet økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet, Oslo kommune og Fritt ord, mens blant annet Amnesty International Norge, Plan Norge, LIM og Norske Helsinki Komité står oppført som partnere på arrangementets offisielle hjemmeside.

At norske myndigheter og seriøse organisasjoner finner insentiver til å støtte forumet, sender ut noen bekymringsfulle signaler. Enten norske aktører velger å overse forumets tydelige politiske agenda, eller om støtten er tuftet på naivitet og uvitenhet, så representerer HRF og noen av forumets gjester aktører som Norge neppe ønsker å assosieres med. Støtten gir Halvorssen mulighet til å fronte egen neokonservativ politikk med lånt norsk legitimitet. På denne måten har OFF kjøpt seg definisjonsmakt og misbruker menneskerettighetsbegrepet til snevre politiske saker.

Manifest Analyse, en venstreorientert tankesmie, la i 2010 fram en rapport og publiserte en video som avslørte at flere av forumets prominente gjester tidligere har vært sentrale medspillere i militærkupp. Dette er militærkupp som har blitt fordømt internasjonalt. På listen finner vi blant annet Venezuelas tidligere presidentkandidat Leopoldo Lopéz Mendoza, som hadde en lederrolle under kuppet på Hugo Chávez i 2002. Kuppmakerne forfulgte Chávez-tilhengere og oppløste høyesterett og den folkevalgte nasjonalforsamlingen. Lopéz skal angivelig ha uttalt at den lovlig valgte presidenten burde myrdes. Lopéz er for øvrig også Halvorssen sin fetter, og ble invitert til OFF i både 2009 og 2010 som «Hero of Human Rights».

Lopéz er én av flere gjester som står bak grove menneskerettighetsbrudd og antidemokratiske krefter i sine respektive land. Disse har blitt invitert til Norge og løftet frem som «Heroes of Human Rights» og «Voices of Freedom». Ved å plassere forbrytere på samme scene som verdenskjente nobelprisvinnere, fungerer forumet som en arena der Halvorssen og HRF kan renvaske politiske allierte fra Latin-Amerika. Denne prosessen blir vi medvirkende i gjennom vår støtte til forumet. Latin-Amerikas har lange tradisjoner med militærkupp og autoritære styrer, og vi bør derfor tenke oss nøye om før vi eventuelt velger side i så komplekse konflikter. Ikke bare er det krenkende overfor mennesker som har blitt direkte berørt av disse kuppmakerne sine ugjerninger, men det er også svært skadelig for Norge sitt internasjonale omdømme at vi glorifiserer menneskerettighetsforbrytere.
(..) organisasjonen bidrar til å underminere FN og FNs definisjon av menneskerettigheter

UDs menneskerettsseksjon ønsket å fjerne den norske støtten til forumet. Dette kom frem i fjor etter at Klassekampen fikk tilgang til et internt notat fra 2012. I notatet blir HRF og OFF totalt slaktet av UDs seksjon for menneskerettigheter og demokrati. Blant bekymringene som blir nevnt av UDs rådgivere er at HRF og OFF sitt «verdigrunnlag, støttespillere og profil», og det at HRF styres og finansieres av personer med tette bånd langt til høyre i USA. For det andre, at organisasjonen bidrar til å underminere FN og FNs definisjon av menneskerettigheter. Og til slutt, «at flere tidligere innledere er kritisert for grove menneskerettighetsbrudd» og har blitt presentert som «menneskerettighetsforkjempere» uten å være det, herunder personer med nær tilknytning til totalitære regimer og til kuppforsøk.

Hero of Human Rights: Leopoldo Lopéz. Foto: Luis Carlos Díaz / Flickr Creative Commons
Hero of Human Rights: Leopoldo Lopéz. Foto: Luis Carlos Díaz / Flickr Creative Commons
Med bakgrunn i disse bekymringene anbefalte seksjonen «at årets søknad fra HRF om støtte til konferansen avslås og at man takker nei til invitasjon til deltakelse av politisk ledelse». UDs respons var å doble støtten til 800.000 kroner, stikk i strid med ekspertenes anbefalinger. Tilsvarende sum ble bevilget også i 2014. Det er noe suspekt over at UD bevilger støtte til arrangementet, samtidig som tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre i fire år avsto alle invitasjoner om å delta på forumet.

18 norske Latin­-Amerika­forskere reiste i fjor bekymring mot OFF sin politiske slagside i fokuset på menneskerettighetsbrudd i Latin­Amerika. De kritiserte HRF og OFF for et snevert menneskerettighetssyn, som både går i strid med norsk utenrikspolitikk og skaper en ubalansert og skjev politisk vinkling i saker knyttet til Latin­Amerika. De 18 forskerne oppfordret til en revurdering av HRF som samarbeidspartner, og varslet om at stater og sivilsamfunn i Latin­Amerika er bekymret over organisasjonen sin agenda og virke.
Fra Latin-Amerika er det ikke menneskerettighetsarbeid som står som fellesnevner for de inviterte gjestene, men aktører som kan underbygge Halvorssen sitt neokonservative prosjekt.

Selektivt og snevert menneskerettighetssyn. Det kan være et poeng å invitere gjester som spenner på tvers av perspektiver, kompetanse og meninger for å rette søkelyset på viktige globale saker. Her har OFF gjort en dyktig jobb i å bringe sanne frihets- og menneskerettighetsforkjempere til Norge, og gitt dem en velfortjent plattform å skinne på. Det problematiske er at disse heltene hylles side om side med innledere som er kritisert for grove menneskerettighetsbrudd. Dette gjelder primært innledere som kommer fra Latin-Amerika, der Halvorssen og Human Rights Foundation har klarest politiske interesser. Fra Latin-Amerika er det ikke menneskerettighetsarbeid som står som fellesnevner for de inviterte gjestene, men aktører som kan underbygge Halvorssen sitt neokonservative prosjekt.

Forumets målrettede fokus på å sverte venstreregjeringer i Latin-Amerika skaper et feilaktig og unyansert bilde av situasjonen og utviklingen på kontinentet. I kraft av at OFF er på vei til å bli blant verdens største menneskerettighetskonferanser, har forumet stor makt til å definere og påvirke folkeopinionen på en rekke områder. Ved flere anledninger har konferansen blitt brukt til å presentere budskap som er problematiske i en menneskerettighetskontekst. Derfor er det svært bekymringsfullt at enkeltsaker selektivt belyses for å underbygge bestemte formål. Et slikt ensidig fokus på spørsmål om frihet og menneskerettigheter umuliggjør en bred og allsidig debatt i behandlingen av globale utfordringer. Dette er uten tvil skadelig for den offentlige debatten. Pressedekningen som forumet tiltrekker seg bidrar også til å legitimere, spre og universalisere de ledende stemmene som forumet presenterer.

Når Halvorssen kamuflerer sin politiske agenda med frihetsbegreper og menneskerettighetskamp, blir dette heller en sak om retorikk og maktmisbruk. Gjennom støtte av norske myndigheter, har Halvorssen fått videreføre sitt personlige politiske prosjekt her i Norge, og fredsnasjonen Norge har blitt gjenstand for glorifisering og hyllest av mennesker som ikke hører hjemme på en menneskerettighetskonferanse.
Del gjerne!Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

mandag 25. august 2014

Message from Fidel


TRUE FRIENDSHIP

By Fidel Castro 

Yesterday I received the visit of the President of the Bolivarian Republic of Venezuela, who traveled abroad to defend important oil interests of his country.

During his visit to Cuba, he seized the opportunity to contact and greet me personally as he promised on August 13th this year, when I had the privilege of turning 88 years old. On that day he sent me some fruits as a gift, including some tasteful little ones which look like pearls and which I had never seen.

He also gave me a sports uniform, which was a gift from the Venezuelan athletes who pursue victories for their country. 

I was extraordinarily happy that he visited me soon, not just because of the honor of his presence and rapid action, which requires the difficult task of carrying on the epic struggle of Hugo Chávez, but also because of the exceptional activities he is carrying out. 

Our world is experiencing an exceptional and unique moment. Every day the number of people who are aware of it increases. The genocide being carried out in the Gaza Strip is one of the most dramatic events. There, 1.8 million human beings live trapped between the desert, the sea and the military power of a country of the Middle West where the most powerful empire that has ever existed has created a sophisticated nuclear military and irresponsible power at a cost of nearly USD 100 billion for over half a century. Many people ask: Whorules whom? Does the United States rule Israel or Does Israel rule the UnitedStates? 

The facts are visible. Rockets aiming at programmed targets, fats and accurate bombers, armored artillery and modern tanks attack buildings full of people, as well as hospitals, schools and service facilities and kill defenseless children, youth, elders and parents. 

Atrocious events took place before. Without going back further to past millennia and referring to battles before World War II: the Ethiopian War, the Spanish Civil War, the Bombing of Guernica, the Japan War to conquer China, and US interventions in Latin America. These events caused great commotion but they were not like the horrifying scenes citizens watch on TV in their homes. 

Politicians get upset and chaos become evident in world politics. 

So the meeting with the Venezuelan president was very useful. I thought, however, that keeping silence would not benefit anyone. With the greatest sincerity I congratulated him for what he was doing for the martyr people of the Gaza Strip.  

The countries suffering tragedies deserve a continuous help as far as the resources of a country allows it, no matter how hard its own situation is. 

This is what Cuba did, even in its most difficult times and under the fierce yankee embargo, which has lasted more than half a century. 

What Venezuela is doing embodies an exceptional example. The Punic measures of imperialism against the country are well known since they tried to overthrow, an eliminate him if possible, Chávez with the help of the fascist oligarchy of Venezuela. He never hesitated and he was always supportive with our Homeland in the most difficult times. 

I congratulated Maduro for his extraordinary solidarity with the heroic people of the Gaza Strip. Just after the release of news about the genocide and the high number of children, mothers and people who have been injured or killed by the genocide attacks of Israel, he set a US made military cargo plane, which has barely overcome the embargo on parts by its manufacturers, and loaded it with equipments, medicines and food to send it to Egypt and then Gaza. He also sent his tireless Foreign Affairs Minister to Cairo in order to obtain the support and deliver it to those who desperately need it.

Since then, the brave Venezuelan pilots have taken their humanitarian cargo to save mothers, children and adults from death. I read today, however, an AP cable from Venezuela that reports about statements delivered by the “Association of Clinics and Hospitals of Venezuela,” which groups “the country’s private health centers” and urges the government to declare a state of “humanitarian emergency” to face “the shortage of supplies, medicines, medical equipments and parts” that - they claim - “jeopardizes the life of the population.” 

What a coincidence! This demand is made exactly when the yankee-israeli genocide takes place in the poorest and most overpopulated zone of the Gaza Strip, a community that has lived there for millennia. 

This is what makes the behavior of Maduro and the Venezuelan military and specialists so praiseworthy. They are undertaking such an exemplary behavior in the face of the tragedy suffered by the fraternal people of Palestina.

Many things can be said about this noteworthy fact if Homo Sapiens manage to survive and do not exterminate themselves. It’s in their hands. 

During a visit in areas that imply great food perspectives, two female workers showed up. I asked them if they knew my companion. They looked at him, smiled and said, “President Maduro.” I asked them what their levels of schooling were. The youngest said: “I’m a high school graduate.” The other, still young and strong, said she graduated in Physical Education and Sports and worked as a teacher for several years. Finally, I asked them if they were willing to work in Venezuela, and they enthusiastically replied: “Of course we are!” I will not make this longer if I intend to publish this article today, as I told the Venezuelan president.

søndag 6. april 2014

What's Really Going On in Venezuela

Video outlining the general situation and forces at play in the current situation in Venezuela, February/March 2014

http://www.youtube.com/watch?v=OVdel510hRk

Muerte sobre la revolución del papel higiénico!
Peacefull student demonstrator