onsdag 13. juni 2007

Et par innlegg fra Nettverk for Venezuela


Opposisjonen bruker en hver anledning til å spre usanheter
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Leserbrev til Stavanger Aftenblad 4.juni
Tendensiøs dekning av Venezuela
Undertegnede ble forrige uke intervjuet av Stavanger Aftenblad i forbindelse med Latin-Amerikagruppene (LAG) sin holdning til situasjonen i Venezuela. Men artikkelen som kom på trykk den 1. juni d.å., med tittelen "Støtter Hugo Chavez uansett", gir et feilaktig bilde av det vi står for.

LAG støtter ikke Venezuelas regjering "uansett", men gir en betinget støtte med utgangspunkt i politikken som faktisk blir ført: Det rike oljelandet har de siste årene opprettet en rekke velferdsordninger som har løftet millioner ut av fattigdom. Helse, utdanning, industriutvikling, miljøvern og kampen mot diskriminering er noen av områdene hvor det har skjedd store fremskritt. Venezuela har blitt en ledende kraft i kampen for latinamerikansk integrasjon. President Chavez har vunnet valg etter valg med internasjonale observatører til stede, og har brukt støtten til å arbeide for å erstatte de gamle, korrupte maktinstitusjonene med nye som fremmer mangfold og deltakende demokrati.

Artikkelen i Stavanger Aftenblad gjentar mediemyten om at RCTV har blitt "stengt", selv om vi har sagt tydelig - både under intervjuet og i pressemeldingen som var foranledningen til dette - at dette ikke medfører riktighet. Det som har skjedd er at kanalens konsesjon til å drive som allmennkringkaster, dvs. sende på det nasjonale bakkenettet i Venezuela, har løpt ut og ikke blir fornyet. RCTV kan og vil sende videre via kabel, satellitt og internett, og er således ikke mer "stengt" enn satellittkanalen TV 3 kan sies å være det i Norge.

RCTV har stått for en lang rekke brudd på konsesjonsbestemmelsene, bl.a. visning av alkoholreklame som er forbudt i landet. Mest tungtveiende når søknad om fornyelse skulle vurderes var likevel kanalens aktive deltakelse under statskuppet i 2002. Dens ledelse holdt møter med kuppmakerne før og under innføringen av kuppregimet - hvor alle uavhengige medier ble forbudt og de demokratiske og rettsstatlige institusjoner ble oppløst. RCTV viste bl.a. et falskt avskjedsbrev fra presidenten og et falskt videoklipp som skulle forestille regjeringsstøttespillere som skjøt mot demonstranter, for slik å skape støtte til kuppmakerne.

To mektige familier med intime bånd seg i mellom eier fortsatt de dominerende mediene i Venezuela. Regjeringen har gjort det klart at den ikke vil utfordre disse tilstandene gjennom sensur, men gjennom å skape alternativer. Derfor har regjeringen bl.a. satset tungt på utbygging av gratis internett til fattige (i sterk kontrast til totalitære regimer som forsøker å begrense nettilgangen), og på pressestøtte til uavhengige medier. Over 70% av media i Venezuela er fortsatt under kontroll av opposisjonen.

Vi håper at Stavanger Aftenblad i fremtiden bidrar til å få frem flere perspektiver på situasjonen i Venezuela, snarere enn å komme med det vi opplever som en tendensiøs fremstilling av oss som stiller kritiske spørsmål ved mediedekningen av Venezuela.

Even Sandvik Underlid,
medlem av Samordningsgruppen for Venezuela i LAG og masterstudent i Spansk- og Latinamerikastudier ved UiB.


Debattinnlegg til BT, BA og Ny Tid
Venezuela og media
Venazuela har i likheit med andre latinamerikanske land ei lang og interessant historie, men som ofte har vore brulagt med vanskelege høve. Før spanjolane kom var Venezuela eit urfolksland, men vart etterkvart den første permanente spanske kolonien i Sør-Amerika i byrjinga av 1500-talet. På tidleg 1800-tal gjorde landet seg fri frå spanjolane under leiing av Simón Bolívar. Dette er viktig å hugse når ein talar om dagens Venezuela. Noko av det dei såkalla bolivarianske sirklar bygger på i sin sosialisme er nettopp denne historie.

Etter at Hugo Chavez vart president med 80 prosent av stemmene i 1999 har opposisjonen med dei rike familiane i spissen gjort det dei kan for å sabotera den folkevalde nasjonalforsamlinga. I påsken 2002 var det nettopp dette oligarkiet med kuppmakaren Pedro Carmona i spissen, som prøvde å ta makta med USA-støtte. Forsøket varte i to døger, Chavez vart attinnsett av folkemassane og lojale innan hæren. Den gongen takka kuppmakaren Carmona i beste sendetid TV-stasjonen RCTV for støtta under kuppet. Ukunna i media er stor om dette.I desse dagar har Chavez i følge norsk media stengt ein populær TV-kanal og for alvor prova at han er ein diktator. I denne kampanjen mot Venezuela av enkelte media skal me fåast til å tru at dette er eit reelt maktmisbruk frå styresmaktene si side. Noko det ikkje er, men ein ikkje-fornya konsesjon etter at den førre konsesjonsperioden gjekk ut!

Styresmaktene gjer då, som i Noreg, ei heilskapsvurdering om perioden skal fornyast eller ikkje. Kanalen det gjeld heiter nemleg RCTV og støtta fullt ut statskuppet i 2002. Kanalen si leiing deltok aktivt i planlegginga av kuppet både før og under avsettinga av Chavez. Om ikkje dette fakta skal takast med i konsesjonsvurderinga, så veit ikkje eg!

Når ein kanal får inndrege sin konsesjon til å sende på bakkenettet, så også i RCTV sitt tilfelle, er det ofte grunna noko så praktisk som begrensa plass i dette nettet. I Venezuela er det for tida berre plass til fire kanaler. Kanalen kan framleis sende både på satelitt, kabel og Internett. Ein ny tv-kanal skal taka over etter RCTV på bakkenettet og skal i følge styresmaktene inkludera opposisjonen, noko RCTV ikkje gjorde. Dei slepte ikkje til Chavez-tilhengarar i debattar i det heile.

Ei mediaskisme til slutt...det vart påstått at det var "titusener" som demonstrerte mot Chavez og "hundretalls" av hans tilhengere som feira avgjersla, dette i følge Reuters. Slike byråer stolar mange i media på. I informasjonen på venezuelanalysis.com kan ein finne ut, som det ofte er, at oppslutningstala akkurat er motsett av kva dei store byråa, inkl. CNN og ofte BBC fortel oss. Kvifor det? Ja, ein kan lure litt på den saka, ikkje sant?

Utfordringa vert at norske journalistar tek i bruk litt meir undersøkande metodar i sitt arbeid, også i tilhøvet Venezuela!

Ivar Jørdre,
medlem av Venezuela-nettverket

Ingen kommentarer: